RT - BLOCK (ELASTOBLOCK דוגמת)

תפר עשוי גומי נאופרן בצורת כוורת מתאים לתזוזות קטנות ומפתחים של כ- 10 ס"מ, ומתאים לרציפי רכבת. התפר ניתן להתקנה מעל או מתחת לחיפוי באמצעות תפסנות פלדה. כמו ניתן לייצר במידות שונות ולהתאים את תפסנות הפלדה עפ"י דרישת המתכנן.

תפרים נוספים היכולים להתאים לרציפי רכבת -  (דוגמאת ACME) COMPRESSION SEAL 

RT-BLOCK עם תפסנות מעל לחיפוי

RT-BLOCK עם תפסנות מעל לחיפוי

RT-BLOCK עם תפסנות מתחת לחיפוי

RT-BLOCK עם תפסנות מתחת לחיפוי

נתבג 2000

נתבג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000

RT BLOCK - נתב"ג 2000