RT - D80/100 F

תפרי התפשטות מודולאריים  מתאים למפתח של עד 100 מ"מ. מבנה התפר מוכן מראש וכך מאפשר התקנה קלה בשטח. כמו כן מבוצע SETUP לתפר בשטח במהלך ההרכבה בהתאם למזג האוויר ולטמפרטורת הסביבה.

תפר  זה המיועד בעיקר להרכבה באזורים ססמים, בנוי בחלקו האחד על פלטה אופקית המחוברת לפלטה אנכית בטכניקה מיוחדת המאפשרת גזירת הריתוך המחבר את פרופיל התפר לפלטה. הרעיון מאחורי תפר זה הינו לייצר תפר המתאים בשימוש רגיל למפתח של 50-100 מ"מ כאשר המפתח בין הניצבים מתחת לתפר יכול לגדול עד 160 מ"מ. במקרה של רעידת אדמה ותזוזה גדולה של הניצבים אחד כלפי השני, יגדל המרווח יגדל מ־ 40/50 מ"מ בממוצע ל־ 160 מ"מ ויאפשר הפחתת הסיכון של התנגשות הניצבים אחד בשני והרס הגשר.

 התפר מוגן מפני תנועת המכוניות על ידי תמיכות שלו יוצרת אפקט ניקיון עצמי וניקוז. אטימות התפר חשובה על מנת להגן על ניצבי הגשר. כמו כן התפר עמיד בתנועות רחוביות ואורכיות של הגשר.

מאפיינים מרכזיים של תפר ההתפשטות:

  • אטום לחלוטין למים

  • מוכן לשימוש ובנוי לעומסים כבדים

  • עמיד בפני קורוזיה 

  • מונע רעש

  • אמינות גבוהה במיוחד

  • התאמה אופטימלית לגיאומטריה של מבנה הגשר