טל – 052-3777702, 077-4258738
פקס – 04-8494302

gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il

מדיניות האיכות
מדיניות האיכות של החברה

מערך האיכות של החברה בא להבטיח שירות יעיל וחסכוני תוך קיום איכות, אמינות ועמידה בדרישות הלקוחות ובדרישות תחיקתיות.

נוהלי הבטחת האיכות מהווים בסיס לתהליכים בחברה, ומשולבים בתהליכי הניהול.

נוהלי הבטחת האיכות מהווים בסיס הכרחי ליישום ניהול האיכות הכוללת ומהווים בסיס לשיפור מתמיד.

מדיניות האיכות תוסבר לעובדים ולספקים.

עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה איכותיים ועידוד נושאי משרה לשיפור מתמיד של מערכת האיכות.

הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה איכותית ותורמת לשיפור השירות ובחינת התהליכים.

הנהלת החברה מחויבת לשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול איכות. במסגרת סקר הנהלה אחת לשנה תיבחן תיסקר  מדיניות האיכות ויקבע מדיניות האיכות.

מנהל החברה אחראי ליישום מדיניות זו.

אפקט הבטיחות בע"מ - חברה לניהול האיכות בארגון - https://www.safety-effect.com/